Geschiedenis van de KBO-Gilze

In het jubileumboek 50 jaar Katholieke Bond van Ouderen Gilze staat een uitgebreid
verslag van de geschiedenis van de bond, geschreven door Dhr. Jan de Vet.
Uit deze publicatie noemen we hier een paar historische mijlpalen.

In maart 1955 vond de oprichtingvergadering plaats van de Katholieke Bejaardenbond
in Gilze. Er waren 10 leden aanwezig.
Eerste voorzitter werd Franske Graumans. Deze oud-vakbondsman had op verzoek
van het Bisdom Breda in Gilze de eerste bejaardenbond van het bisdom opgericht.
En Franske was niet alleen voorzitter. Hij was ook penningmeester en secretaris.
Hij haalde de contributie op en hij bezorgde de briefjes met het verzoek de begrafenis
van de overleden leden bij te wonen.
Bovendien bezocht hij elke maand de zieke leden.
Pas later werden een aantal van deze taken door anderen overgenomen.

In mei 1955 werd de eerste ledenvergadering gehouden. Het aantal leden was al
gegroeid tot 29.

Op het einde van hetzelfde jaar kreeg de bond de beschikking over enkele
leegstaande, houten gebouwen van het jeugdwerk. (achter het patronaatsgebouw).
In het gebouw stonden een paar oude biljarttafels van het jongenspatronaat.
De bond mocht deze gaan gebruiken. Er werden keuen aangeschaft en een paar
stokken kaarten. De eerste soos was alleen op maandag- en vrijdagmiddag.

In 1961 verhuisde de soos naar een bijgebouw van het Gemeenschapshuis
aan de Kerkstraat. Meer dan 15 jaar beheerde Franske de soos, bijgestaan
door Toon Klaassen. Later namen andere vrijwilligers dit werk over.

Bij het eerste lustrum werd een ziekentriduüm gehouden in huize St.Franciscus.
Het ledental was al gegroeid tot 275.

In 1965 waren er al 440 leden. Het tienjarig feest werd gevierd met een
ziekentriduüm, een gezamenlijke koffietafel, een feestvergadering en een
receptie.

Bij het koperen feest was Franske Graumans ook 12 en 1/2 jaar voorzitter.
In 1969 ontving hij voor zijn uitzonderlijke verdiensten de eremedaille in goud
verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Bij het 20 jarig bestaan van de vereniging telde de afdeling Gilze 575 leden.
Franske Graumans ontving bij die gelegenheid de gouden speld van de
Katholiek Bejaardenbond.

In 1972 droeg Franske Graumans na 17 jaar voorzitterschap de hamer over
aan Cees Coppens.
De gemeentesubsidie was intussen van 500 gulden in 1955 gegroeid tot
2000 gulden in 1972.
Onder leiding van Cees Coppens werd de bond gereorganiseerd en werden
de vele activiteiten van de afdeling Gilze gestroomlijnd.
Vele vrijwilligers namen het initiatief om steeds weer nieuwe activiteiten
te ontwikkelen onder de paraplu van de Katholieke Bond voor Ouderen.
Deze clubs vormden het fundament voor wat de bond allemaal voor zijn
leden ging organiseren.

Cees Coppens bleef 10 jaar voorzitter.

Hij werd opgevolgd door Jos van Riel, die vanaf 1982 voorzitter werd.
Jos van Riel bracht meer structuur binnen de bond en de activiteiten,
zodat alles steeds vlotter verliep.
Een moeilijke tijd brak aan toen het gemeentebestuur met een plan kwam
om de soos onder te brengen in De Schakel.
De gemeente wilde de bijgebouwen van het pas verworven Gemeenschapshuis

slopen ten behoeve van woningbouw.
Maar de KBO wilde de oude soos juist opknappen en uitbreiden.

Het verzet tegen de verhuizing naar De Schakel was zo sterk, dat er plannen
werden gesmeed om de oude soos te gaan bezetten.
Het conflict duurde jaren en er was veel overredingskracht en een nieuw
college van B en W voor nodig om de gemeente tot andere gedachten te brengen.

Er zou een nieuw pand voor de bejaarden komen aan de Kerkstraat 81.
Er werd 260.000 gulden voor beschikbaar gesteld.
Er kwam een ontmoetingsruimte van
ruim 220 vierkante meter.
Later werd op het voorste gedeelte nog een bestuursruimte gebouwd (2004)
en werd
de bergruimte vergroot en de verwarming aangepast (2004).In 1989 werd het voorzitterschap overgenomen door Jos van Gool.
Onder zijn voorzitterschap had de feitelijke bouw van de nieuwe
sociëteit plaats. Toen in maart 1990 de sociëteit officieel geopend werd
door het langst zittende bestuurslid, Krijn Gosens,werd ook de naam onthuld:
't Trefpunt.
Er werd twee dagen feest gevierd met vooral veel demonstraties en een
receptie . In 1990 telde de bond 825 leden en was daarmee de grootste
vereniging binnen de gemeente geworden.

In juni 1995 was bij het veertig jarig bestaan het aantal gegroeid tot 875
leden. De bond telde intussen al 17 activiteiten, die tijdens de feesten werden
gedemonstreerd.
In oktober 2004 werd het 1200 ste lid ingeschreven.
De activiteiten van de vereniging liepen gestaag op en het bezoek aan 't Trefpunt
groeide ieder jaar .
Ouderenadviseurs en belastinghulp werden in het leven geroepen.
Zieke en gehandicapte leden werden thuis bezocht en het bestuur, bijgestaan
door ruim 100 vrijwilligers, probeerde alles zo goed mogelijk in de juiste banen
te leiden.

In de loop van de tijd werd het aantal bestuursleden steeds uitgebreid en
kreeg de vertegenwoorsdiging in het
platform voor ouderen in de gemeente,
in de kring Midden Brabant West en in de KBO-Brabant steeds meer gestalte.

Het jaar 2005 werd een heus feestjaar voor de KBO-Gilze.
Het hele jaar werden er festiviteiten gevierd rondom het 50 jarig bestaan.
Pas na dit jubileumjaar, na ruim 17 jaar voorzitterschap, trad Jos van Gool
af en droeg de voorzittershamer over aan Jan Ophof.
In mei 2006 werd Jos van Gool benoemd tot erevoorzitter van de vereniging
en ontving hij de gouden speld van de Unie KBO voor zijn vele verdiensten
voor de afdeling Gilze.

 

Oktober 2006